Is oth le coiste agus foireann POBAL a fhógairt dár mballraíocht agus don phobal go ginearálta go bhfuil POBAL ag druidim ár n-oifigí ar 30 Aibreán 2019. Nuair a chomhlíontar na riachtanais uilig a bhaineann le lánscoir eagraíochta, cuirfear na cáipéisí isteach leis an eagras a scoir go hoifigiúil.  Tá súil againn go mbeidh ár suíomhanna idirlíne (www.pobal.org agus www.pobalealain.org) ar líne go fóill go Márta 2020, le híoslódáil eolais amháin. Ní féidir le POBAL seirbhísí ar bith eile a chur ar fáil, faraor. Agus fiche bliain curtha isteach ag obair do phobal na Gaeilge, is cinneadh deacair é seo. Tiocfaidh scoir POBAL cúig bhliain díreach glan i ndiaidh d’Fhoras na Gaeilge deireadh a chur le maoiniú do na grúpaí ar fad lonnaithe sna sé chontae, a bhí ag fáil bhunmhaoinithe roimhe sin. Tugadh an maoiniú seo do sé eagras a raibh ceanncheathruithe acu i mBaile Átha Cliath. Ón am sin, agus le fostaí amháin páirt-aimseartha in áit na sé phost lán-aimseartha a bhí againn roimhe, lean POBAL ar aghaidh ag obair ar chlár cuimsitheach, dúshlánach oibre. Fuair muid cuidiú ó dheontas beag ó Chomhairle Béal Feirste faoina sruth, ‘Acmhainniú an Phobail’ agus tharraing muid ar chúlchistí na heagraíochta leis na costais eile a íoc. Choinnigh muid ár gcuid oibre i mbéal na ndaoine, go háirithe maidir le hAcht na Gaeilge, feachtais a chruthaigh is a stiúradh muid ó bhí 2004 ann. Rinne muid tograí taighde ceannródaíocha, thuairiscigh muid ar ais chuig Comhairle na hEorpa agus d’imir tionchar nach beag ar cur i bhfeidhm uirlisí idirnáisiúnta, leithéidí Chairt na hEorpa do Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh agus an Chreatchoinbhinsiún Um Chosaint na Mionlach Náisiúnta,  agus lean muid linn ag tabhairt chomhairle agus tacaíochta de phobal na Gaeilge, de réir a chuid riachtanas agus a chuid aislinge.  Ba mhór dúinn ár mbuíochas a ghabháil le gach duine a thacaigh linn le fiche bliain anuas agus guíonn muid gach rath ar ár mball.